Kategorie
  Značky
  Blog
   Nenalezeny žádné produkty.
   Kategorie
    Značky
    Blog
     Nenalezeny žádné produkty.
     Košík je prázdný
     Kategorie

     Obchodní podmínky

      Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.prozem.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

     Kontaktní údaje

     Prozem.cz

     Ing. Jan Kuzdas

     Strměchy 55

     393 01 Pelhřimov

     IČO: 76373665

     DIČ: CZ8501111608

     Bankovní účet: 208529405/0600 (GE Money Bank)

     Tel: +420 607733458

     Email: jan.kuzdas@prozem.cz

     Prodávající se zavazuje na písemnou nebo elektronickou korespondenci ze strany kupujícího reagovat neprodleně, nejpozději ve lhůtě dvou pracovních dnů.

     Informace 

     Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.  

     Informace o přijímaných způsobech platby (prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby):

     • platba v hotovosti na prodejně
     • platba předem - bankovním převodem
     • platba dobírkou při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce) 
     Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky. 

     Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.  

     Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky. 

     Fotografie uvedené na stránkách obchodu odpovídají prodávanému zboží.

     Doručování zboží 

     Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 5 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do dvou pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.  

     Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle prodávající kupujícímu ihned po převzetí zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží spotřebitelem.  

     Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit. 

     Způsoby dopravy a platby

      Zaslání balíku službou PPL (platba dobírkou):130 Kč s DPH

     • Zboží zaplatíte přepravci při dodání, přímo na Vámi určené adrese.

     Zaslání balíku službou PPL (platba předem převodem na účet):100Kč s DPH

     • Po přijetí objednávky Vám zašleme zálohovou (proforma) fakturu a po jejím uhrazení na náš účet (GE Money Bank, číslo účtu: 208529405/0600) obdržíte zboží.

     Osobní odběr (platba při převzetí):ZDARMA

     • Zboží si lze vyzvednout osobně na skladě: Strměchy 55, 39301 Pelhřimov. O tom, kdy bude zboží připraveno k vyzvednutí Vás budeme informovat.Pro osobní odběr je nutná předchozí domluva (Tel: 607733458, Email:jan.kuzdas@prozem.cz)

     Zaslání balíku na Slovensko službou UPS/Slovenská pošta (platba dobírkou v EUR): 272 Kč (10,8 EUR) s DPH

     • Zboží zaplatíte (v EUR) přepravci při dodání, přímo na Vámi určené adrese.

     O odeslání zboží bude zákazník informován e-mailem, zpravidla je zásilka doručena následující den po obdržení e-mailu o odeslání zásilky. Řidič zákazníka bude kontaktovat v den doručení na telefon uvedený v objednávce. Je možné se domluvit na jiném datu nebo místě převzetí.

     Nedodrží-li prodávající lhůtu pro dodání nebo odeslání zboží, doručí kupujícímu zboží zdarma nebo mu poskytne kompenzaci ve formě dárku. Ostatní nároky kupujícího tím nejsou dotčeny. 

     Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy (Vrácení zboží)

     U smluv uzavřených distančním způsobem (na dálku) může kupující spotřebitel odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující spotřebitel v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

     Kupující spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

     Odstoupení od smlouvy kupující spotřebitel prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující spotřebitel nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

     Prodávající je povinen kupujícímu spotřebiteli vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího spotřebitele přijal.

     Jestliže kupující spotřebitel zvolil při vracení zboží jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy je kupující spotřebitel povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující spotřebitel.

     Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a odečíst jej od vrácené částky.

     Formulář pro odstoupení od smlouvy je dostupný zde.

     Práva a povinností z vadného plnění (Reklamace)

     Jakost při převzetí

     Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.  

     Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti. 

     Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.  

     Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. 

     U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu. 

     Zákonná práva z vad 

     Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.  

     V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovatu vady, která znamená podstatné porušení smlouvy(bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

     • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
     • bezplatné odstranění vady opravou; 
     • přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
     • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy. 
     Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.  

     U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny. 

     Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy. 

     Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. 

     U vybraného zboží se prodávající zavazuje kupujícímu nabídnout rozšířenou smluvní záruku.


     Vyřízení reklamace 

     Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.  

     Formuláře ke stažení zde: 

     Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.  

     Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy. 

     Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.  

     Prodávající je povinen rozhodnout o reklamaci nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.  

     Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy. 

     Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.  

     Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS. 

     Ochrana osobních údajů 

     Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. 

     Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.  

     Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům. 

     Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, jen pokud si je kupující aktivně vyžádá, a to jen do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit. Toto sdělení kupující může učinit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady. 

     Řešení sporů

     Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

     Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). 

     Ostatní

     Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

     Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

     Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

     Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

     Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

     Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. ledna 2016.

     Košík obsahuje nepovolené položky

     Zobrazit košík

     Zboží bylo přidáno do porovnání

     Zobrazit porovnání
     Prosím čekejte...
     Objednávku nelze dokončit, zkuste to prosím později